Strategie zabezpieczające w handlu online 2024

Co to jest hedging?

Czym jest Hedging Poradnik 2024

Hedging finansowy to zaawansowana strategia, która pomaga zminimalizować i zrównoważyć ryzyko w ramach Twojego portfela handlowego. Poznaj niektóre z najbardziej efektywnych strategii hedgingowych, które mogą być stosowane podczas spread bettingu lub handlu CFD na rynkach finansowych.

Co to jest hedging?

Hedging to praktyka otwierania wielu pozycji w tym samym czasie w celu ochrony portfela przed zmiennością lub niepewnością na rynkach finansowych. Polega to na kompensowaniu strat z jednej pozycji zyskami z drugiej.

Zazwyczaj celem hedgingu finansowego jest zajęcie pozycji na dwóch różnych instrumentach finansowych, które są ze sobą przeciwnie skorelowane. Oznacza to, że jeśli wartość jednego instrumentu spada, wartość drugiego prawdopodobnie wzrośnie, co może pomóc zrównoważyć wszelkie ryzyko związane z pozycją spadkową za pomocą zysku. Te decyzje inwestycyjne nie powinny być podejmowane w pośpiechu i wymagają wcześniejszego przemyślenia i analizy.

Hedging finansowy jest prawdopodobnie bardziej powszechny wśród handlowców krótko- i średnioterminowych, ponieważ zmienność rynku ma tendencję do trwania przez ograniczone okresy czasu, a celem tych handlowców jest wykorzystanie szybkich wahań cen. Inwestorzy zajmujący pozycje długoterminowe rzadziej biorą pod uwagę ostatnie zmiany na rynku, a zamiast tego częściej otwierają pozycje w oparciu o swoje przewidywania dotyczące długoterminowej przyszłości.

Brockerzy umożliwiający hedging

IC Markets
Roboforex
Vantage FX
easyMarkets
Trading 212
Pepperstone
NordFX
FP Markets
FxPro
Admirals
AvaTrade
XM

Kto stosuje strategię hedgingową?

Strategie hedgingowe są powszechnie stosowane przez inwestorów detalicznych, którzy mają dobrą znajomość rynków finansowych i są w stanie przewidzieć nadchodzące zmiany w gospodarce. Jednak każdy może stosować strategię hedgingową, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi duża suma pieniędzy lub portfel. Z tego powodu profesjonalni traderzy i inwestorzy instytucjonalni również mają tendencję do stosowania tej strategii.

Hedging może być postrzegany jako strategia zarządzania ryzykiem, która pomaga chronić portfel handlowy. Handel na niestabilnych rynkach może wiązać się z ryzykiem dla inwestora: zmiany stóp procentowych i kursów walut, niestabilność polityczna, społeczna i gospodarcza, zmiany geograficzne, niedobory towarów, aby wymienić tylko kilka. Są to wszystkie czynniki, które inwestor może rozważyć jako część swojej analizy fundamentalnej przed otwarciem pozycji. W ten sposób może on zaplanować swoje strategie hedgingowe z wyprzedzeniem w stosunku do rynków, aby zminimalizować straty.

Dlaczego inwestorzy zabezpieczają się i na jakich rynkach?

Aby zrównoważyć ryzyko płynności na rynku akcji. Inwestorzy mogą obawiać się, że w przypadku braku nabywców, akcje nie mogą być przedmiotem wystarczająco szybkiego obrotu na rynku bez wpływu na ich cenę.
W przypadku złych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych lub braku zasobów, które mogą mieć negatywny wpływ na pozycje towarowe i stworzyć ryzyko towarowe.
Aby uniknąć ryzyka walutowego na pozycjach forex. Stopy kredytowe i procentowe ulegają częstym wahaniom, podobnie jak kursy par walutowych. Stopy procentowe mogą również wpływać na rynek skarbowy.

Rodzaje strategii hedgingowych

Strategie hedgingowe występują w wielu formach, w zależności od rynku finansowego i instrumentu, którym chcesz handlować. Oto niektóre z najczęstszych podejść, które traderzy zazwyczaj stosują:

Wykorzystanie instrumentów pochodnych: kontrakty futures, opcje i kontrakty terminowe.
Handel parami: zajmowanie dwóch pozycji na aktywach o pozytywnej korelacji
Inwestowanie w aktywa typu safe haven: złoto, obligacje rządowe i waluty takie jak USD i CHF
Alokacja aktywów: dywersyfikacja portfela handlowego za pomocą różnych klas aktywów

Czytaj dalej, ponieważ analizujemy powyższe strategie w sposób bardziej szczegółowy.

Zabezpieczanie za pomocą instrumentów pochodnych

Kontrakty terminowe

Hedgerzy mogą zdecydować się na wykorzystanie kontraktu forward, gdy ruchy cenowe są szczególnie zmienne na wybranym przez nich rynku, ponieważ jest to umowa wymiany aktywów finansowych po określonej cenie w przyszłym terminie. Pozwala to na zamknięcie pozycji przed datą dostawy w zamian za gotówkę. Hedgerzy zazwyczaj handlują forwardami, aby uniknąć zmienności ceny aktywów, ponieważ warunki umowy są ustalane na początku kontraktu. Wszelkie wahania cen nie będą więc miały wpływu na cenę na końcu kontraktu forward.

Na przykład, handlarz towarami może wykorzystać kontrakt terminowy, jeśli obawia się warunków pogodowych lub klęsk żywiołowych, które mogą mieć wpływ na podaż i popyt na aktywa, takie jak kukurydza, pszenica lub cukier. Poprzez zablokowanie ceny na początku, inwestor zabezpiecza się przed możliwymi czynnikami ryzyka, które mogłyby doprowadzić do strat.

Futures i opcje

Inny rodzaj handlu instrumentami pochodnymi obejmuje kontrakty futures i opcje. Działają one w podobny sposób jak kontrakty forward, gwarantując przyszłą cenę aktywów. Jeśli Twoim zamiarem jest dokonanie zakupu w przyszłości, wtedy możesz iść na długi, podczas gdy jeśli zamierzasz sprzedać aktywa, możesz iść na krótki. Poprzez uzgodnienie przyszłych cen, może to pomóc w zmniejszeniu niepewności co do warunków rynkowych. Kontrakty futures i opcje są zwykle bardziej regulowane niż kontrakty terminowe i będziesz zobowiązany do przeprowadzenia pełnego okresu trwania kontraktu.

Handel parami

Handel parami jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą hedgingu. Najlepszym sposobem na opisanie handlu parami jest zasadniczo strategia hedgingowa long-short, co oznacza, że jest on neutralny dla rynku. Nie ma znaczenia, czy dwa papiery wartościowe należą do tej samej klasy aktywów, o ile istnieje między nimi pozytywna korelacja.

Aby przeprowadzić strategię handlu parami, inwestor powinien zidentyfikować, kiedy jedno aktywo jest przewartościowane, a drugie niedowartościowane, gdzie ich odbiegające wartości są obliczane za pomocą odchylenia standardowego. Następnie może zdecydować się na otwarcie pozycji kupna, aby przejść do długiej na aktywa, które są niedowartościowane i krótkiej sprzedaży pozycji przewartościowanej. Aby osiągnąć zysk, aktywa powinny odwrócić się z powrotem do ich pierwotnej pozytywnej korelacji.

Handel na aktywach typu safe haven

Złoto

Należące do rodziny metali szlachetnych złoto często było uważane za „bezpieczną przystań” dla wielu inwestorów, ze względu na jego rzadkość, niezawodność i stabilność na rynku towarów. Wartość złota pozostaje niezmienna przez wiele lat, a w czasach politycznej, społecznej i ekonomicznej niepewności, traderzy mogą wybrać inwestycję w złoto jako sposób na zabezpieczenie swoich pozycji na innych cierpiących rynkach.

Pomaga również chronić handlowców przed inflacją rynkową i jest powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i dewaluacją walut. Cena złota ma również tendencję do wzrostu, gdy rynek akcji ulega załamaniu, więc inwestorzy giełdowi mogą skupić się na tym towarze w czasach rosnącej zmienności.

Obligacje rządowe

Dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe i rządowe, są ogólnie uważane za bezpieczne inwestycje przez cały rok. Zapewniają one stałą stopę zwrotu do dnia wygaśnięcia, a kiedy stają się wymagalne, rząd wypłaca posiadaczowi obligacji jej wartość nominalną. Oznacza to, że każdy zainwestowany kapitał jest następnie zwracany użytkownikowi. Chociaż obligacje rządowe przyciągają inwestorów o mniejszej tolerancji na ryzyko, nadal mogą podlegać wpływowi stóp procentowych, inflacji i siły waluty danej gospodarki, ale nie tak silnie jak inne rynki finansowe, takie jak rynek akcji. W czasach niepewności rynkowej obligacje rządowe są zazwyczaj postrzegane jako bezpieczna przystań.

Pary walutowe

Waluty takie jak dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF) i jen japoński (JPY) są ogólnie uważane za bezpieczne przystanie na rynku forex. Dzieje się tak dlatego, że gospodarki tych krajów są szczególnie silne (na przykład USA ma największą gospodarkę na świecie) i charakteryzują się stabilnymi stopami procentowymi i walutowymi. Dolar amerykański jest światową walutą rezerwową, co oznacza, że jest wykorzystywany w wielu transakcjach biznesowych i często nie jest narażony na szwank przez krajową lub międzynarodową niepewność. Szwajcaria ma również rynek kapitałowy o niskiej zmienności, stabilny rząd, politykę podatkową przyjazną dla bogatych i minimalne bezrobocie, z czego inwestorzy mogą skorzystać w czasach niepewności rynkowej.

Alokacja aktywów

Alokacja aktywów to kolejna strategia, której celem jest zrównoważenie ryzyka przy jednoczesnej dywersyfikacji portfela handlowego. Na przykład, niektórzy inwestorzy decydują się na przeznaczenie określonego procentu swojego portfela na poszczególne klasy aktywów, np. 40% akcji i 60% obligacji. Ta alokacja zależy od wielu czynników i cech inwestora, takich jak wiek, cele inwestycyjne i apetyt na ryzyko, więc nigdy nie zalecamy tej samej strategii dla każdego inwestora.

Skutecznym sposobem na rozłożenie alokacji aktywów może być dodanie do portfela indeksów, koszyków akcji lub ETF-ów, które zawierają wiele akcji z wykorzystaniem jednej pozycji. Dzięki temu ryzyko jest rozłożone na kilka aktywów, które mają potencjał wzrostu lub spadku w równym stopniu, zamiast umieszczać cały kapitał na jednym potencjalnie ryzykownym aktywie.

Jak zabezpieczać

Otwórz konto u jednego z naszych brokerów, który obsługuje hedging
Wybierz czy chcesz zabezpieczyć się poprzez spread bets czy CFD.
Zastanów się, ile masz dostępnego kapitału. Złożenie wielu pozycji będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, zwłaszcza w przypadku utrzymywania pozycji przez noc lub stosowania różnych typów zleceń.
Wybierz strategię. Zdecyduj, czy chcesz handlować kontraktami terminowymi, używać strategii handlu parami lub otwierać pozycje na aktywach bezpiecznej przystani, ponieważ te strategie będą działać inaczej dla każdego inwestora.
Nie zakładaj, że hedging jest alternatywą dla zarządzania ryzykiem. Nadal można stosować stop-loss na pozycjach, w których uważa się, że rynek jest szczególnie zmienny, na przykład.

Przykład hedgingu: testowanie strategii hedgingowej CFD

Zbadajmy, jak wykorzystać hedging finansowy na rynku akcji jako część strategii handlowej CFD dla akcjonariusza, który już posiada akcje firmy z innego miejsca.

Reakcje inwestorów na potencjalną zmienność zależą od ich indywidualnych okoliczności i podejścia. Dla aktywnych inwestorów, osób unikających ryzyka oraz tych, którzy posiadają skoncentrowane udziały w jednej akcji, hedging może być realną opcją.

Jak zabezpieczyć krótką pozycję w akcjach

Inwestor, który posiada 10 000 akcji ABC i obawia się spadku ceny akcji po ogłoszeniu, np. raportu o zyskach, może otworzyć rachunek u brokera, który wspiera hedging. W okresie poprzedzającym raport spółki, inwestor otwiera pozycję do krótkiej sprzedaży 10.000 sztuk. Cena, po której realizowana jest transakcja CFD jest „zablokowana”.

Jeśli wartość akcji ABC spadnie, straty na posiadanych akcjach mogą zostać skompensowane zyskami na sprzedanej pozycji CFD. Ważne jest, aby zauważyć, że oznacza to również, że akcjonariusz nie skorzysta z jakiegokolwiek wzrostu ABC po wynikach. Wszelkie zyski ze wzrostu akcji ABC mogą zostać zneutralizowane przez straty na sprzedanej pozycji CFD.

Ten rodzaj strategii hedgingowej zmniejsza ryzyko rynkowe posiadania akcji (do zera przy prawidłowej realizacji), ale istnieją inne ryzyka i koszty, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę.

Koszty zabezpieczenia za pomocą CFD

Oczywiście, istnieją koszty związane z ustanowieniem pozycji CFD.

Wymagany depozyt zabezpieczający: ustanowienie długiej lub krótkiej pozycji w CFD wymaga początkowego depozytu zabezpieczającego. Jest to zwykle w zakresie od 5% do 20%, w zależności od wielkości i płynności akcji, co czyni CFD bardziej efektywną kapitałowo formą hedgingu.

Koszty utrzymania: utrzymanie pozycji przez noc spowoduje opłaty za noc, chociaż jeśli pozycja CFD jest otwarta tylko przez kilka dni, są one prawdopodobnie minimalne.

Względy podatkowe: zależą one od indywidualnych okoliczności, ale CFD zazwyczaj wymagają zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, chociaż są zwolnione z opłaty skarbowej*.

Przed zastosowaniem strategii hedgingowej należy spróbować obliczyć, czy stosunek ryzyka do zysku jest tego wart; innymi słowy, czy kwota, którą zapłacimy za otwarcie wielu pozycji, przewyższy straty zaoszczędzone na danej transakcji.

Strategie hedgingowe można również praktykować za pomocą rachunku spread betting, który jest wolny od podatku, ale podobnie jak w przypadku CFD, również wiąże się z kosztami spreadu i opłatami za nocowanie, a także innymi.

Jakie są zalety hedgingu?

Hedging pomaga ograniczyć straty i zablokować zyski.
Strategia ta może być wykorzystana do przetrwania trudnych okresów rynkowych.
Daje ochronę przed zmianami takimi jak inflacja, stopy procentowe, kursy walut i inne.
Może być skutecznym sposobem dywersyfikacji portfela handlowego o liczne klasy aktywów.
Pomaga zwiększyć płynność na rynkach finansowych.

Jakie są wady hedgingu?

Żadna strategia handlowa nie jest całkowicie wolna od ryzyka, dlatego należy podjąć odpowiednie działania w celu zarządzania ryzykiem w ramach transakcji, takie jak stosowanie zleceń stop-loss i innych kontroli.
Ponieważ hedging rzadko pomaga inwestorowi w osiągnięciu zysku, w najlepszym wypadku może jedynie złagodzić straty.

Hedging Frequently Askes Question (FAQ) 2024

Jakie są strategie hedgingowe dla rynku walutowego?

Niektóre strategie stosowane do zabezpieczania rynku walutowego obejmują wykorzystanie opcji i forwardów, jak również transakcji carry i cross currency swaps. Można wykorzystać długie lub krótkie pozycje na kontraktach CFD na rynku forex, aby zabezpieczyć ekspozycję walutową z innych posiadanych aktywów międzynarodowych.

Jaka jest najlepsza strategia hedgingowa?

Nie istnieje „najlepsza” strategia hedgingowa, która sprawdzi się u każdego inwestora, ponieważ każda osoba będzie miała inny ogólny cel, ilość kapitału do wydania oraz apetyt na ryzyko. Dlatego też należy zapoznać się z różnymi rodzajami strategii, zanim zdecydujemy się na taką, która będzie odpowiadała naszym celom.

Jaka jest różnica między hedgingiem a spekulacją?

Podczas gdy traderzy zazwyczaj spekulują na ruchach cenowych aktywów w celu osiągnięcia zysku ze spadków i wzrostów, hedging ma na celu zrównoważyć ryzyko i zapobiec stratom, nie skupiając się całkowicie na zysku. Hedging jest raczej postrzegany jako strategia zarządzania ryzykiem.

Jak mogę rozpocząć hedging finansowy?

Aby rozpocząć hedging na rynkach finansowych, należy otworzyć rachunek handlowy u brokera, który obsługuje hedging.

Scroll to Top
Przewiń do góry